December, 2014
Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 8
 
Betreft: wijzigingen bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.
 
Geachte ouders/verzorgers,


In verband met nieuwe regels binnen de wet Passend Onderwijs, verandert er ook iets in het traject voor de kinderen die samen met hun ouders een school gaan kiezen voor voortgezet onderwijs. Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat veranderen.

Veranderingen
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is conform landelijke wetgeving  de CITO Eindtoets afgeschaft.   Er komt nu een nieuwe Centrale Eindtoets, waarvan landelijk is besloten dat  die eind april wordt afgenomen.
Omdat een schooladvies  vóór 1 maart moet worden afgegeven is er een nieuw instrument ontwikkeld, dat helpt bij het onderbouwen van het schooladvies.
Alle besturen met scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in onze provincie hebben gezamenlijk afgesproken om vanaf dit schooljaar de Plaatsingswijzer als instrument te gaan hanteren.
 
De Plaatsingswijzer
De Plaatsingswijzer kent een eenduidige systematiek en het instrument doet in onze ogen recht aan de ontwikkeling van kinderen. Het gaat niet uit van één meetmoment in groep 8,  (zoals de CITO Eindtoets) maar biedt zicht op de meerjarige ontwikkeling van een kind vanaf groep 6 tot en met  groep 8. Dit op basis van de toetsen binnen het Cito leerlingvolgsysteem. In die zin toont het niet een 'foto' van het kind, maar een 'film'.
Daarnaast geeft de Plaatsingswijzer in de vorm van onderwijsprofielen (zie verderop in de tekst) aan of uw kind bijvoorbeeld net iets beter scoort dan zijn of haar onderwijsniveau of daaronder zit. De school voor voortgezet onderwijs ontvangt deze informatie en kan dan bekijken of er eventueel aanvullende begeleiding of misschien juist extra uitdaging nodig is. Vanzelfsprekend neemt de leerkracht van groep 8 (die het eindadvies geeft) al deze zaken met u door.
 
Met de Plaatsingswijzer denken we het schooladvies goed te kunnen onderbouwen en we proberen ermee te bereiken dat onze leerlingen op de voor hen meest passende  plek in het voortgezet onderwijs terechtkomen. Al met al leidt  dat tot betere kansen voor uw kind.
Meer informatie over de Plaatsingswijzer kunt u vinden op de site www.plaatsingswijzer.nl.
 
Hoe ziet het advies dat uw zoon of dochter straks gaat krijgen er uit?
Het advies dat uw kind van de leerkracht krijgt bestaat uit een onderwijsniveau en een onderwijsprofiel.
Het onderwijsniveau dat gegeven wordt, is enkelvoudig en kan zijn:

 
 • VMBO basisberoepsgerichte leerweg
 • VMBO kaderberoepsgerichte leerweg
 • VMBO theoretische leerweg
 • HAVO
 • VWO
 
 
Het onderwijsprofiel dat aan één van bovenstaande onderwijsniveaus wordt toegevoegd, kan zijn:

 
 • Basisprofiel.
  Dat wil zeggen dat de leerling het vereiste niveau voor het betreffende onderwijsniveau heeft.
 • Plusprofiel.
  Voor leerlingen die met betrekking tot het betreffende onderwijsniveau wat over lijken te hebben en wellicht naar een hoger kunnen opstromen.
 • Bespreekprofiel.
  Dit is het profiel voor leerlingen die niet geheel voldoen aan de eisen van het betreffende onderwijsniveau, maar waarvoor een verklaring is die als onderbouwing wordt toegevoegd. (bijvoorbeeld langdurige ziekte)
 • Disharmonisch profiel.
Hiervan is sprake als leerlingen niet aan de eisen van het  betreffende onderwijsniveau lijken te voldoen, maar waarvoor de verklaring gevonden wordt in bijvoorbeeld een gediagnosticeerde leerstoornis (bijvoorbeeld dyslexie) of een diagnose op sociaal-emotioneel gebied (bijvoorbeeld pdd-nos)
 
Naar het VO in tien stappen

 
 1. In de periode oktober-december zijn er gesprekken tussen ouders en leerkracht over  de overgang naar het voortgezet onderwijs (VO).  
 2. U kunt  met uw kind de Open dagen en Onderwijsmarkten  van de VO scholen bezoeken.
 3. Na januari vullen de leerkrachten de  Plaatsingswijzer in en geven vóór 1 maart het advies bestaande uit een niveau en een profiel voor plaatsing op het VO.
 4. U ontvangt van de basisschool het Onderwijskundig rapport, de Plaatsingswijzer en een Schoolformulier. Vóór 15 maart meldt u uw kind aan bij één VO school of de basisschool verzorgt de aanmelding.
 5. De aanmelding is volledig en wordt pas in behandeling genomen wanneer het onderwijskundig rapport, de plaatsingswijzer en het schoolformulier compleet ingevuld ingeleverd zijn samen met een ingevuld aanmeldingsformulier van de VO school.
  Als er sprake is van aanmelding bij LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) / PRO (praktijk onderwijs) of VSO (voortgezet speciaal onderwijs) dan zal de interne begeleider van de basisschool u helpen bij de aanmelding.
 6. VO scholen hanteren geen volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen tot en met 15 maart. Aanmeldingen na 15 maart worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 7. Scholen met meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen loten uiterlijk 19 maart 2015.
 8. Het advies van het PO is voor het VO een bindend uitgangspunt voor toelating en plaatsing op een VO school. Mocht u het niet eens zijn met dit advies, dan kunt u dit bespreken met de directeur en eventueel bezwaar aantekenen.
 9. De Centrale eindtoets (april) is conform wetgeving een controletoets. Wanneer uw kind op basis van deze toets één schoolniveau hoger scoort dan het advies van de basisschool, wordt er in overleg gekeken of het advies mogelijk moet worden heroverwogen.
 10. Uiterlijk 27 april neemt het VO een toelatings- en plaatsingsbesluit.
 
We hopen u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd.  Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de school.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens Lauwers en Eems,                                                       Namens VCPO Noord-Groningen,
 
Lineke de Haan, coördinator passend onderwijs              Marloes Mertens, dir. onderwijs en 
                                                                               kwaliteit