Groep 7

In de groepen 5 tot en met 8 werken we met methodes die uitgaan van de verschillen tussen de kinderen. Zodoende kunnen we in ons onderwijs tegemoet komen aan de niveauverschillen tussen de kinderen in de verschillende vakgebieden. De leerlingen werken met een weektaak; vanaf groep 5 bouwen we dit weektaaksysteem samen met de kinderen op. We zoeken leerstof uit die door de kinderen zelfstandig is te verwerken. Op deze manier hopen we de verantwoordelijkheid voor het eigen werk en functioneren te stimuleren. De leerkracht heeft tijdens dit zelfstandig werken tijd om (groepjes) kinderen extra aandacht en instructie op maat te geven.
De meeste tijd in deze groepen wordt besteed aan de vakken taal/lezen en rekenen.
In ons taalonderwijs krijgt de spelling via de methode "Taal op Maat en Spelling op Maat" grote aandacht. Daarnaast besteden we veel aandacht aan leren spreken, aan luisteren naar wat anderen precies zeggen en daarop goed antwoorden. We leren kinderen hun mening onder woorden brengen. Begrijpend lezen is een heel belangrijk onderdeel van de hedendaagse taalles.
In de rekenles met "Wereld in Getallen" leren we de kinderen rekenen door praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. We praten erover en vergelijken de oplossingsmethoden met elkaar. Tabellen en grafieken leren we lezen en opstellen. Ook de rekenmachine wordt binnen deze methode in de hogere groepen veel gebruikt.

Op "De 9 Wieken" praten we regelmatig met de kinderen over de wereld om ons heen en we brengen hun kennis bij over het heden en verleden van de aarde. Daarnaast besteden we aandacht aan maatschappelijke verhoudingen, geestelijke stromingen, sociaal-emotionele zaken, natuur- en milieueducatie en staatsinrichting. Deze wereldoriëntatie wordt gevormd in aparte vakken aan de hand van de nieuwste methoden, klassengesprekken, schooltelevisie, spreekbeurten, enz.

Bij de expressievakken als tekenen en handvaardigheid komen diverse technieken aan de orde, waar we een doorgaande lijn in hebben. Vanaf groep drie werken de leerlingen in een creatief circuit, waarbij groepjes leerlingen door leerkrachten en ouders bij de aangeboden technieken worden begeleid. Door middel van groepspresentaties in de kuil, vergroten we ook daar de creativiteit van kinderen. Naarmate de kinderen ouder worden, stellen we hogere eisen aan dit optreden. Ook tijdens de muzieklessen besteden we hier aandacht aan.
De lichamelijke opvoeding wordt deels gegeven door een vakleerkracht, deels door de eigen leerkracht.
In de groepen 7 en 8 krijgen de kinderen Engelse les. Dit is vooral gericht op mondeling taalgebruik.