Onderwijsresultaten

Wij vinden het belangrijk verantwoording af te leggen over onze resultaten aan ouders, bestuur en inspectie. Ouders vertrouwen ons hun kind(eren) toe en moeten er op kunnen vertrouwen dat hun kind(eren) zich goed en in een veilige en prettige sfeer kunnen ontwikkelen. Mede daarom willen we een open school zijn die vertelt wat het doet en inzicht geeft in plannen en behaalde resultaten. We bieden: "gewoon goed onderwijs."
Wij streven als school naar hoge opbrengsten. Ieder kind heeft recht op onderwijs van een hoog niveau. Indien nodig passen we aan de hand van de behaalde resultaten ons onderwijs aan. De onderwijsinspectie heeft als taak de kwaliteit van scholen te onderzoeken en te beoordelen. De beoordeling en rapportage van de inspectie is openbaar. U kunt deze ook vinden op internet www.owinsp.nl. Desgewenst kunnen we nadere uitleg geven over deze rapportages.
De individuele resultaten die worden bereikt, worden beschreven in de rapporten die de leerlingen krijgen. De ouders worden in de gelegenheid gesteld tijdens de spreekavond hierover met de groepsleerkracht te spreken. De rapporten vormen een neerslag van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, waarin voor iedere leerling zijn/haar ontwikkeling wordt bijgehouden. Al deze gegevens in het leerlingendossier zijn voor de ouders ter inzage. Indien u het dossier in wilt zien, kunt u hier over een afspraak maken.
Naast de "harde" resultaten over de opbrengsten van ons onderwijs over vakgebieden als lezen, rekenen en taal vinden wij het van belang dat kinderen zich ook ontwikkelen op o.a. sociaal, emotioneel, creatief en motorisch gebied. Een goed en veilig klimaat, waarin een kind langzaam zelfbewust wordt en zelfstandig zaken op kan pakken en onderzoeken is voor ons ook een belangrijke opbrengst van ons onderwijs.

Uitstroomgegevens
We willen dat kinderen zich zo optimaal mogelijk op een breed terrein ontwikkelen. Daarbij streven we naar hoge opbrengsten. Over de groeps- en schoolopbrengsten verantwoorden we ons bij de inspectie en ons schoolbestuur. Ontwikkelingen n.a.v. deze opbrengsten worden besproken met het team en de medezeggenschapsraad.