PESTEN
 
Op onze school komt net als op elke school en in andere situaties waar mensen bij elkaar zijn, pestgedrag voor. De opdracht aan ons is om dat te bestrijden en een positief klimaat te scheppen waar pesten zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Wat is het
Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer leerlingen bewust proberen een andere leerling, fysiek, verbaal of psychologische schade toe te brengen. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld.
Pesten hoort tot de meer omvattende categorie "sociale onveiligheid". Daartoe behoren ook fysieke en verbale agressie, discriminatie en andere incidentensoorten. Pesten onderscheidt zich van die incidentensoorten, omdat het indringende en langdurige gevolgen kan hebben voor met name de gepeste, maar ook voor de pester, omstanders en de leerprestaties en sfeer op school.
 
Wat doen we
De lijn op onze school is dat we t.a.v. pesten als school werken aan preventie, tijdig signaleren, adequaat ingrijpen, nazorg en monitoring.
 
Door te werken aan een positief klimaat , waarin we kinderen positief  benaderen en accenten leggen op zaken die goed gaan, en een heldere structuur en afspraken werken we er aan pesten te voorkomen. We werken elke dag aan dit goede en veilige klimaat en zijn scherp op signalen die kunnen wijzen op onveilige en pestsituaties. Iedere groep start het jaar met afspraken hoe we met elkaar omgaan. Dit wordt opgeschreven en ondertekend met een naam. De kleuters plakken een handje.  
Mocht pesten worden gesignaleerd dan gebruiken we het zogenaamde Pestprotocol.
We hebben daarbij oog voor het kind en zijn omgeving en houden een proces rond pesten nauwkeurig in beeld.
 
Schoolregels
We hebben niet een vaste lijst met regels. Dat is geen werkbare manier. Omdat we het van belang vinden dat kinderen eigenaar zijn van afspraken hoe je met respect met elkaar en de omgeving omgaat, maken we die regels samen met de kinderen
De basis van onze schoolregels (ook wel kapstokregels) zijn de volgende:
  • Voor groot en klein zullen we aardig zijn

  • We zullen goed voor onze spullen zorgen dan zijn ze weer te gebruiken morgen

  • De school is een wandelgebied, en buiten hoeft dat lekker niet

 
Achtergrond en ons beleid
Het ontstaan van pesten is een fenomeen dat niet uit te bannen is in sociale contexten. Wel is het vroegtijdig te herkennen en zijn er beproefde aanpakken mogelijk. In het beleidsstuk Sociale veiligheid, pedagogisch klimaat, burgerschap en integratie staat in grote lijnen welke visie wij op die terreinen hebben. Zie ook www.pestweb.nl of informatie op o.a. de site van VOO Vereniging Openbaar Onderwijs: www.voo.nl en zoek op Pesten
 
Het schoolbeleid inzake veiligheid en pesten hebben we vastgelegd in het beleidsstuk Sociale veiligheid, pedagogisch klimaat, burgerschap & integratie. Het stuk is het uitganspunt voor ons handelen en besproken met team en medezeggenschapsraad.
 
Het staat op onze site
Onze school → Meer over onze school → Pedagogisch klimaat → Het Pdf-bestand.
In dit bestand staat alles over veiligheid enz. beschreven.
Onder 3.3 (blz. 10), 3.4 (blz. 13) en in de bijlagen 5 en 6 vanaf blz. 24 vindt u specifiek meer over hoe we met pesten en pestpreventie omgaan.