Wat kunnen we? Kwaliteit & Schoolondersteuningsprofiel
Het is onze  ambitie  om elk kind zich te laten ontwikkelen met alles wat het in zich heeft. Dus aansluiten bij de talenten van onze kinderen en zo optimale en hoge leerlingresultaten te bereiken. Kwaliteitszorg is 'het totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren'. Concreet komt kwaliteitszorg neer op het beantwoorden van vijf vragen:
  • Doen we de goede dingen?
  • Doen we de dingen goed?
  • Hoe weten we dat?
  • Vinden anderen dat ook?
  • Wat doen we met die kennis en informatie?
Kwaliteitszorg is in het kader van de beleidsmatige ontwikkeling een verantwoordelijkheid die wij uitvoeren in de bedding van het beleid van ons schoolbestuur. Wij werken binnen die beleidskaders, waarbij we op basis van onze leerlingenpopulatie en de opbrengsten die zijn behaald, eigen accenten bepalen.

Leerlingenzorg
Binnen de zorg voor een goede kwaliteit speelt de leerkracht een voorname rol. Hij of zij is de spil van goed onderwijs in de klas. Hij of zij geeft les, beoordeelt het werk en bekijkt of gestelde doelen zijn bereikt. Als dat niet zo is, wordt er geanalyseerd waarom dit niet is gebeurd en worden lessen of lesprogramma's aangepast of krijgen kinderen individueel meer aandacht. In gesprekken met de intern begeleider bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen. In die gesprekken wordt voortgang gecheckt, resultaten en toetsresultaten besproken en kan de leerkracht advies vragen. Uiteraard houden we ouders goed op de hoogte van de vorderingen van hun kind(eren). Als we ons zorgen maken, zullen we dat kenbaar maken. En natuurlijk horen we ook van ouders graag als er ongerustheid is over de ontwikkeling van hun kind.
Door onze kennis van zaken kunnen we over het algemeen snel problemen signaleren en oplossingen zoeken voor uw kind. Hoe we dit hebben georganiseerd en geregeld leest u onder andere in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Wat kunnen we? Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In dit beleidsdocument staat beschreven hoe we een aangepast aanbod hebben georganiseerd. Tevens staan hierin alle procedures, leermethoden en wat we op het gebied van aangepast onderwijs kunnen. Dit document maakt deel uit van het zogenaamd Passend Onderwijs (zie ook www.passendonderwijsgroningen.nl.) Naast informatie over onze school, vindt u ook wat we kinderen in onze school en regio kunnen bieden om een goede ontwikkeling mogelijk te maken. Dit profiel wordt eens per vier jaar vast gesteld.  Klik op School Ondersteunings Profiel om het profiel van onze school te kunnen lezen.

We willen bij alles wat we doen zo veel mogelijk uitgaan bij wat kinderen kunnen. Daar willen we bij aansluiten. Dit met als doel dat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen op een reguliere school.
Hierbij een filmpje met die boodschap. https://vimeo.com/172893424