Schoolplan & Schooljaarplan

Schooljaarplan 2020-2021

De aanpak bij Lauwers en Eems is gericht op de kern van het onderwijs; het pedagogisch didactisch handelen. Door samenhang en verdieping te creëren, zal het onderwijs betekenisvoller zijn voor leerkrachten en kinderen.

In schooljaar 2019-2020 is gewerkt aan een analyse van De 9 Wieken. Deze analyse en de daarbij passende beleidsvoornemens zijn verwerkt in het schoolplan 2020-2023.

In 2020-2021hebben we een aantal speerpunten. Het ontwikkelen van een doorgaande lijn in ons leesonderwijs en in de sociaal-emotionele vorming van onze leerlingen staan centraal.

In 2020-2021 onderzoeken we het aanbod wat betreft methoden voor sociaal-emotionele vorming. We willen een doorgaande lijn binnen de school creëren. Daarnaast investeren we in deskundigheidsbevordering op het gebied van voorkomen en begeleiden van spanning en gedragsproblematiek. Aandacht voor ieder kind en een veilige leeromgeving zijn belangrijke waarden van onze school.

We maken een diepere analyse van ons leesonderwijs; de didactiek, de leescultuur, de resultaten en de wijze waarop we toetsen en de toetsgegevens registeren. We maken gebruik van succesvolle ervaringen van een aantal leerkrachten. Collega's gaan dit jaar ook onderling bij elkaar kijken; we willen van en met elkaar leren. Daarnaast investeren we in deskundigheidsbevordering op dit vakgebied. Om het onderwijs te ontwikkelen en te borgen ontwikkelen we een onderwijsplan lezen. Het monitoren in de klas vindt plaats aan de hand van de vastgestelde kijkwijzer van Lauwers en Eems. De observaties worden gedaan door de schoolleider en de intern begeleider.

Gericht aan de slag met lezen is de kapstok voor de kwaliteitsverbetering in de school. Er zal uiteindelijk een transfer plaatsvinden naar andere vakgebieden.

We willen goed onderwijs geven en dat verder ontwikkelen. Kern hiervan is het pedagogisch didactisch handelen. Daarom is dat de kern om tot verbetering/ontwikkeling te komen. Aan de hand van een negental indicatoren kun je een vakgebied stap voor stap doornemen.

1. Pedagogisch handelen (omgang met elkaar): ondersteuning, veiligheid, uitdaging.

2. Effectief benutten van de onderwijstijd.

3. Taakgerichte sfeer.

4. Activerende directe instructie; inhoudelijke helderheid en structuur, feedback en activering.

5. Strategieën voor denken en leren.

6. Systematisch volgen van vorderingen.

7. Afstemming instructie en verwerking.

8. Leerlingen zijn actief betrokken.

9. Verantwoordelijkheid van leerlingen voor organisatie en proces.


Schoolplan 2020-2023
In dit meerjarenplan staan o.a. onze uitgangspunten. Wat willen we bereiken, wat willen we verbeteren en wat moeten we goed vasthouden. Meer lezen?

20202209 schoolplan De 9 Wieken 2020-2023.pdf